Kontrol Dairesi

Soru: Sonradan Kontrol nedir?

Cevap: Sonradan kontrol; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca, eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine beyan edilen bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, yükümlülerin ithalat veya ihracat işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerini yükümlülere ait yerlerde bakanlık denetim elemanları tarafından denetlenmesidir.
 

Soru: Sonradan Kontrole tabi tutulacak firmalar nasıl belirlenmektedir?

Cevap: Sonradan kontrole tabi tutulacak firmalar risk analizi kriterlerine dayanarak tespit edilmektedir. Bu noktada objektif kriterlere göre seçim yapılmaktadır. Ayrıca caydırıcılığın sağlanması açısından rastgele seçim yöntemiyle riskli olarak değerlendirilmeyen firmaların da sonradan kontrole tabi tutulması mümkündür.

Soru: Ek Tahakkuk ve Ek Tahakkuka bağlı Ceza Kararlarına karşı yükümlülerin yapacakları işlemler nelerdir?

Cevap: Kendisine ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı tebliğ edilen yükümlü tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde:
a) Vergi ve cezaları ödeyebilir.
b) Bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.
c) Uzlaşma talebinde bulunabilir.
Ancak Gümrük Kanununun 244 üncü maddesine göre; itiraz başvurusu yapılmışsa uzlaşma talebinde bulunulamaz. Ayrıca 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca ilgili gümrük idaresine tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunabilir.

 

Soru: Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması işlemleri nasıl yapılmaktadır. Fazla vergi ödediğini anlayan yükümlü ne yapmalıdır?

Cevap: Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır. Gümrük Kanununun 211-214 üncü maddelerinde belirtilen durumlar sebebiyle fazla vergi ödediğini anlayan yükümlü aşağıda belirtilen limitler çerçevesinde yetkili gümrük idaresine yine gümrük kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler içerisinde bir dilekçe ile başvurarak ödediği fazla verginin geri verilmesini talep edebilir.
Yetkili Gümrük İdareleri
a) 129.360* TL’ye  kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,
b) 653.268* TL’ye  kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri,
c) 653.268* TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık yetkilidir.
*Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No:101 uyarınca 2013 yılı için geçerli rakamlardır.

 

Soru: Vergilerin Tecil/Taksitlendirilmesi mümkün müdür? Başvuru yapılabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

Cevap: Gümrük vergileri ve bunlara bağlı para cezalarının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi yükümlüyü çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla yetkili makamlarca 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.  Tecil ve taksitlendirilmesi için, ilgili gümrük müdürlüğünce, gümrük vergilerinin ve para cezalarının ödenmesine ilişkin olarak yapılan tebligattan itibaren, haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar başvurulabilir. 
 

Soru: Elektronik Tebligat (E-Tebligat) nedir?

Cevap: Elektronik Tebligat, 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Sıra No.lu Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, Bakanlığımız E-Tebligat sistemi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) teknik alt yapısı aracılığıyla yükümlülerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.
 

Soru: E-Tebligat işleyişi nasıldır?

Cevap: Elektronik imzalı tebligatın Bakanlığımız imza süreci tamamlanmasından sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı teknik alt yapısı üzerinden yükümlülerin elektronik tebligat adresine iletilmektedir.
 

Soru: E-Tebligat ne zaman başlamıştır?

Cevap: Bakanlığımız E- Tebligat sisteminin uygulamasına ilişkin çalışmalar 05 Kasım 2018 tarihinde tamamlanmış ve uygulama aynı tarihte gerçek ortamda devreye alınmıştır.
 
Soru: E-Tebligat sisteminden kimler yararlanabilir?

Cevap: 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden elektronik tebligat adresi almak ve E-Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.

Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri de E-Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.
 
Soru: E-Tebligat Başvurusunu kimler yapabilir?

Cevap:  Bakanlığımız E-Tebligat uygulaması kapsamında kendisine elektronik tebligat yapılma zorunluluğu getirilenler Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden elektronik tebligat adresi almak ve sistemi kullanmak zorundadır. E-Tebligat başvurusunu, yükümlülerin, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.
 
Soru: E-Tebligat adresine nasıl erişebilirim?

Cevap:  Kullanıcı kodu, parola ve şifre Gelir İdaresi Başkanlığı teknik altyapısı üzerinde üretilir ve muhatabına verilir. Kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişebilirler.
 
Soru: E-Tebligat yapıldığından nasıl haberdar olurum?

Cevap: Bakanlığımız elektronik imzalı tebligat, Gelir İdaresi Başkanlığı teknik alt yapısı üzerinden muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığına E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve Bakanlığımızca E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır.
 
Soru: E-Tebligat Sisteminde hangi bilgilere ulaşabilirim?

Cevap: E- Tebligat sisteminde, Bakanlığımızca düzenlenerek gönderilen idari yaptırım kararları ve diğer belgeler ile bunlara ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere ulaşılabilir.
 
Soru: E-Tebligat Sistemi ile gönderilen belgeler ne zaman tebliğ edilmiş sayılır?

 Cevap: Bakanlık tarafından E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, yükümlünün elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve muhatabına ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.
 
Soru: E-Tebligat bildirimindeki bilgilerimi değiştirebilir miyim?

 Cevap: Bakanlığımız E-Tebligat sisteminden yararlananlar, Gelir İdaresi Başkanlığının https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak, daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.
 
Soru: E-Tebligat Sisteminden çıkabilir miyim?

Cevap: Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.
 
Soru:  E-Tebligat Sisteminin faydaları nelerdir?

 Cevap:
  • Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.
  • Hizmet kalitesini arttırır.
  • Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.
  • Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.
  • Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.  
  • Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.
  • Elektronik Tebligat Sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.