Kesinleşmiş Gümrük Alacakları Takip Projesi

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında; planın uygulanabilirliği ve kalkınma çabalarının etkinliğini artırmak amacıyla 25 Öncelikli Dönüşüm Programına yer verilmiştir. Bu programların hayata geçirilmesine yönelik hazırlanan eylem planları ise 16 Şubat 2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir. 
 
Bu kapsamda Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı Eylem Planında yer alan ''Yükümlülerin takip edilen alacaklarının tahsilinin sağlanması amacıyla tüm mal varlığına ilişkin bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesine imkân sağlamak üzere ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.'' eylemi kapsamında, Bakanlığımız birimlerince kesinleşmiş gümrük vergileri alacaklarının takip ve tahsili için amme borçlusu adına kayıtlı mal, hak ve alacakların tespiti ve haciz tatbikine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak;
1 - Borçlunun teminatlarının elektronik ortamda sorgulanması ve kamu alacağı miktarında teminatına bloke konması,
2 - Borçlunun diğer gümrüklerdeki işlemlerinin sorgulanması ve kamu alacağı miktarında gümrükteki eşyası için ilgili gümrük işlemine bloke konması,
3 – Başta Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere, ilgili diğer birimlerle (mümkün olması halinde) protokoller yapılarak gümrük borçlusu adına kayıtlı mal, hak ve alacakların tespiti ve haciz tatbikine ilişkin işlemlerinin elektronik ortama alınarak hızlandırılması,
4- Kesinleşmiş gümrük alacağına ilişkin haciz bildirimlerinin gümrük borçlusunun bankalarda bulunan hesapları üzerinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla bankalara gönderilmesi yoluyla, kamu alacak takibinin daha hızlı ve etkili şekilde yapılmasının sağlanması,
planlanmıştır.

İlk etapta kesinleşmiş gümrük alacaklarında izlenecek yönteme ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının katkısı da alınarak, 12.05.2016 tarihli ve 2016/42 sayılı Kesinleşmiş Gümrük Alacağının Takibi konulu Genelge çıkarılarak, gümrük idareleri arasında uygulama birliği sağlanmıştır.
 
Ardından projenin ilk iki aşamasının teknik çalışması tamamlanmıştır. Buna göre;
  • Gümrük borçlusunun gümrük idarelerindeki teminatlarının sorgulanması ve bulunması halinde kamu alacağı miktarında bloke konması,
  • Gümrük borçlusunun diğer gümrüklerdeki işlemlerinin sorgulanması, gümrük işlemleri tamamlanmamış eşyasının bulunması halinde, kamu alacağı miktarında bloke konması,
Hususlarında gerekli teknik çalışma Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılmış ve uygulama devreye alınmıştır.

Üçüncü aşama kapsamında diğer kurumlarla protokoller yapılmaktadır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro verilerinin “TAKPAS” üzerinden paylaşılmasına ilişkin olarak 22.01.2016 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Uygulamaya ilişkin 04.03.2016 tarihli ve 2016/7 sayılı 'TAKPAS Veri Paylaşım Protokolü' konulu Genelge çıkarılmıştır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca tapu sicil kayıtlarına elektronik ortamda erişilebilmesi amacıyla TAKPAS Web Servisi hazırlanmış ve uygulama fiili olarak devreye alınmıştır. Böylece kesinleşmiş bir gümrük alacağı için gümrük müdürlüklerince 22 ayrı Tapu Bölge Müdürlüğüne yazı yazılarak sorgulama yapılması ve alınan sonuçlara göre borçlunun mal varlığı bulunan Tapu Müdürlüğüne yeniden yazı yazılması şeklindeki uygulama tek aşamaya indirilmiştir.
  • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında veri paylaşımına ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gümrük borçlusu adına kayıtlı taşıtlar için takyidat yapılması amacıyla, Elektronik Ortamda Bilgi Paylaşımı ve Elektronik Haciz Protokolü taslağı hazırlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmeler devam etmektedir.  
Dördüncü aşamada, kesinleşmiş gümrük alacağı ile ilgili olarak, gümrük borçlusunun bankalarda bulunan hesaplarına haciz konmak üzere, gümrük müdürlüklerince yapılan haciz bildirimlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla bankalara gönderilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  PTT Genel Müdürlüğü ile çalışmalar devam etmektedir.