Ticaretin Kolaylaştırması DairesiTicaretin Kolaylaştırılması Dairesinin görevleri şu hususlardan oluşmaktadır;

1) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu konudaki uluslararası gelişmeleri izlemek, sistemin ulusal ve uluslararası düzede uygulanmasına yönelik işlemleri yürütmek,
3) Gümrük Kanununun 10 ve 71 inci maddeleri kapsamında “basitleştirilmiş usuller” ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
4) Mavi hat, tam ve eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul, onaylanmış ihracatçı uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapmak,
5) Eşyanın gümrük vergilerinin ertelenerek aylık tahsil edilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek,
6) Arz zinciri güvenliğinin sağlanması konusunda uluslararası alanda yürütülen çalışmaları takip etmek,
7) Ticaretin kolaylaştırılması konusunda uluslararası örgütlerce tavsiye edilen iyi uygulamaları incelemek.
8) Mevzuat tasarı ve taslakları hakkında Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak üzere gerekli koordinasyonu sağlamak,
9) AB kaynaklı Genel Müdürlük projelerinin koordinasyonunu sağlamak,
10) AB mevzuatına uyum sürecinde Bakanlık teknik komiteleri, Twinning (Eşleştirme) Projesi, AB Katılım öncesi mali yardım projeleri ve diğer AB projeleri çalışma gruplarına katkı sağlamak, ulusal program, AB uyum yasaları ve ilerleme raporu ile ilgili konularda Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
11) Ülkemizin taraf olduğu ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle (DGÖ, DTÖ, EİT, KEİ  v.s.)  ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
12) Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan Uluslararası gündemli yurt içi ve yurt dışı toplantılarla ve toplantı raporları ile ilgili işlemleri yürütmektir.

Bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde Dairemiz; Onaylanmış Kişi Statüsü,Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Basitleştirilmiş Usulleruygulamaları ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün mevzuat ve yurt dışı işlemlerine ilişkin koordinasyon ve Genel Müdürlük görüşlerini oluşturma işlemlerini gerçekleştirmektedir.