İstatistik ve Değerlendirme Dairesi

İstatistik ve Değerlendirme Dairesi Hakkında Genel Bilgi

 

İstatistik Analiz İşlemleri 

1) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistikî bilgiler üretmek, değerlendirmek ve Bakanlık birimlerinin iş ve işlemlerine yönelik politika üretmek.
2) Gümrük işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
3) Resmi dış ticaret istatistiklerini Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Metodolojileri esas alarak analiz edip, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yürütülen ortak çalışma sonrası açıklamak.
4) Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan sınıflamaları tarife cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuyla eşleştirmek, TÜİK Başkanlığı ile koordineli olarak sınıflama tablosunu oluşturmak, 
5) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu bazında bir önceki yıl ortalamaları ve frekans aralığını daha doğru hesaplamak için, önceki yıla ait analiz edilmiş tüm veriyi kontrol etmek ve gerekli güncellemeleri yapmak ve böylece başta dış ticaret istatistikleri olmak üzere verinin kullanıldığı alanlarda daha sağlıklı istatistikler üretilebilmesini sağlamak.


İstatistik Yayın Dağıtım ve Ar-Ge İşlemleri 

6) İstatistik Bülteni ve Bakanlık faaliyetlerine ilişkin diğer özet istatistikleri açıklamak,  dağıtmak ve Bakanlık Web sayfasında yayımlamak.
7) Dış ticarete ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri tarafından talep edilen istatistikler ile hazır sorgular kapsamı dışında kalan hallerde, merkez ve taşra birimlerinin istatistik taleplerini karşılamak,  
8) Bakanlık teşkilatının GÜVAS’ta hazır sorgu ihtiyaçlarını karşılamak ve GÜVAS eğitim faaliyetlerini yürütmek,
9) GÜVAS kullanıcı kodlarının verilmesini ve bloke konulmasını sağlamak,
10) Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan mevzuatı Bakanlık Web sayfasında yayımlamak, güncellemek, Genel Müdürlüğümüz web sayfasına ilişkin diğer işlemleri (duyuru, haber vb.) yürütmek,
11) Bakanlık istatistiklerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütmek ve bu alanda  TÜİK ile ilgili yürütülen çalışmalara katılım sağlamak,
12) Genel Müdürlüğümüze ilişkin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki talepleri değerlendirmek, karşılamak ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.
13) Süreklilik arz eden istatistikî bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla Bakanlık adına protokol işlemlerini yürütmektir.