Görevlerimiz

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Hakkında Genel Bilgi

 
 
                                                                                          
 
 10/7/2018 tarihli, 1 sayılı ve “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 443 ncü maddesinde Bakanlığın hizmet birimleri arasında sayılan Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Müdürlüğünün görevleri, Kararnamenin 447 nci maddesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
 

a) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistikî bilgiler üretmek, değerlendirmek ve gümrük işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak.

c) Risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak.

ç) Risk analizine ilişkin verileri de kullanarak sonradan kontrol işlemleriyle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek, arşivlemek, ilgili birimlere aktarmak ve bu birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak.

e) Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve malî yüklerin tahakkuk ve tahsilini sonradan kontrol etmek, eksik veya fazla tahsilat ve tecil ile ilgili işlemleri yapmak.

f) Gümrüklerce tahsil edilen vergi, fon ve malî yükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve denetimini yapmak.

g) Gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik ortamdaki belgelerin, kanunî süreler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak.

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
   
 
  Genel Müdürlüğümüze Bağlı Daireler 
İstatistik ve Değerlendirme Dairesi
Risk Analizleri Dairesi
Kontrol Dairesi
Yönetim Hizmetleri Dairesi
Ambarlama Dairesi
Gümrük Müşavirleri Dairesi
Tasfiye Dairesi
Döner Sermaye Dairesi