Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi

 1. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu gibi Bakan düzeyinde katılım sağlanan toplantıların hazırlık çalışmalarını Bakanlığın ilgili Birimleri ile koordinasyon içerisinde yapmak,
 2. İhracata Dönük Üretim Stratejisi gibi Müsteşar düzeyinde katılım sağlanan toplantıların hazırlık çalışmalarını Bakanlığın ilgili Birimleri ile koordinasyon içerisinde yapmak,
 3. Gümrük ve Ticaret Konseyine sekretarya görevi yapmak,
 4. Bakanlık birimlerinin iş ve işlemlerine yönelik politika çalışmaları yapmak,
 5. Bakanlık ve Müsteşarlık Makamınca katılım sağlanması uygun görülecek toplantılar için gerekli hazırlıkları yapmak,
 6. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütlerce yurt içi ve yurt dışında düzenlenen konferans, seminer, çalıştay, toplantı vb. faaliyetlerden uygun görülenlere katılım sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Makama arz etmek,
 7. Dünya Bankası, IMF, Uluslararası Finans Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu gibi uluslararası kuruluşlarca hazırlanan raporları takip etmek, değerlendirmek, sonuçlarını Makama arz etmek,
 8. Bakanlık yetki ve görev alanlarına giren konularda incelemeler yapmak, uluslararası iyi uygulama örneklerini incelemek ve Müsteşarlık Makamına arz etmek,
 9. Ülke raporlarını Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyon içerisinde hazırlamak,
 10. Müsteşarlık Makamı tarafından uygun görülen, abonelik gerektirir ulusal ve uluslararası veri tabanları dahil olmak üzere elde edilen verileri Bakanlığın ilgili Birimleriyle paylaşmak,
 11. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca hazırlanan sektörel raporları takip etmek, değerlendirmek, sonuçlarını Makama arz etmek,
 12. Hazırlanacak periyodik bültenlere nihai şeklini vererek Müsteşarlık Makamına arz etmek,
 13. Yerli ve yabancı basında Bakanlık yetki ve görev alanına giren konularda çıkan haberleri Müsteşarlık Makamına arz etmek,
 14. Bakanlık ve Müsteşarlık Makamları tarafından verilen diğer işleri yapmak.