Kontrol Dairesi

Soru: Sonradan Kontrol nedir?

Cevap: Sonradan kontrol; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca, eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine beyan edilen bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, yükümlülerin ithalat veya ihracat işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerini yükümlülere ait yerlerde bakanlık denetim elemanları tarafından denetlenmesidir.
 

Soru: Sonradan Kontrole tabi tutulacak firmalar nasıl belirlenmektedir?

Cevap: Sonradan kontrole tabi tutulacak firmalar risk analizi kriterlerine dayanarak tespit edilmektedir. Bu noktada objektif kriterlere göre seçim yapılmaktadır. Ayrıca caydırıcılığın sağlanması açısından rastgele seçim yöntemiyle riskli olarak değerlendirilmeyen firmaların da sonradan kontrole tabi tutulması mümkündür.

Soru: Ek Tahakkuk ve Ek Tahakkuka bağlı Ceza Kararlarına karşı yükümlülerin yapacakları işlemler nelerdir?

Cevap: Kendisine ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı tebliğ edilen yükümlü tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde:
a) Vergi ve cezaları ödeyebilir.
b) Bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.
c) Uzlaşma talebinde bulunabilir.
Ancak Gümrük Kanununun 244 üncü maddesine göre; itiraz başvurusu yapılmışsa uzlaşma talebinde bulunulamaz. Ayrıca 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca ilgili gümrük idaresine tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunabilir.

 

Soru: Gümrük vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması işlemleri nasıl yapılmaktadır. Fazla vergi ödediğini anlayan yükümlü ne yapmalıdır?

Cevap: Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır. Gümrük Kanununun 211-214 üncü maddelerinde belirtilen durumlar sebebiyle fazla vergi ödediğini anlayan yükümlü aşağıda belirtilen limitler çerçevesinde yetkili gümrük idaresine yine gümrük kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler içerisinde bir dilekçe ile başvurarak ödediği fazla verginin geri verilmesini talep edebilir.
Yetkili Gümrük İdareleri
a) 129.360* TL’ye  kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,
b) 653.268* TL’ye  kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri,
c) 653.268* TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık yetkilidir.
*Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No:101 uyarınca 2013 yılı için geçerli rakamlardır.

 

Soru: Vergilerin Tecil/Taksitlendirilmesi mümkün müdür? Başvuru yapılabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

Cevap: Gümrük vergileri ve bunlara bağlı para cezalarının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi yükümlüyü çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla yetkili makamlarca 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.  Tecil ve taksitlendirilmesi için, ilgili gümrük müdürlüğünce, gümrük vergilerinin ve para cezalarının ödenmesine ilişkin olarak yapılan tebligattan itibaren, haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar başvurulabilir.