Takpas Veri Paylaşım Protokolü imzalanmıştır.


Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro verilerinin “TAKPAS” üzerinden paylaşılmasına ilişkin protokol 22.01.2016 tarihinde imzalanmıştır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca,  amme borçlusu adına kayıtlı taşınmaz malların tespitine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro verilerinin “TAKPAS” üzerinden paylaşılmasına ilişkin protokol 22.01.2016 tarihinde imzalanmıştır.

 Mezkûr protokol kapsamında, tapu sicil kayıtlarına elektronik ortamda erişilebilmesini teminen TAKPAS Web Servisi uygulamaya alınmıştır. Söz konusu uygulamanın kullanımına ilişkin olarak hazırlanan 2016/7 sayılı 'TAKPAS Veri Paylaşım Protokolü' konulu Genelge 04.03.2016 tarihinde Müsteşarlık Makamı tarafından imzalanmıştır.